Osoby ubrane w szpitalne uniformy z uśmiechami na twarz unoszą dłonie, których zetknięte palce formują kształy serc.

Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

O nas

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce o ponad wiekowej historii w naszym kraju. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża działającego w 162 państwa na świecie od 160 lat. Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych kontynuuje ponad 100-letnie tradycje Polskiego Czerwonego Krzyża kształcenia w zawodach medycznych, w szczególności pielęgnuje tradycje Korpusu Sióstr PCK, szkół pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża czy kursów ratownictwa. Patronką Szkoły jest Maria hr. Tarnowska, twórczyni podstaw nowoczesnego pielęgniarstwa i opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w Polsce.

Misją Szkoły jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry podejmującej pracę zarówno we własnych placówkach Polskiego Czerwonego Krzyża jak i w innych podmiotach medycznych i społecznych.

Szkoła realizuje cele wynikające z aktualnych przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. wszechstronnie rozwija osobowość Słuchaczy, uwzględniając indywidualne zainteresowania, uzdolnienia oraz predyspozycje psychiczne;
 2. przygotowuje Słuchaczy do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju.

Szkoła prowadzi kształcenie w następujących zawodach:

 • Opiekun medyczny - symbol cyfrowy (kod zawodu) 532102
 • Terapeuta zajęciowy - symbol cyfrowy (kod zawodu) 325907
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - symbol cyfrowy (kod zawodu) 341201.

Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służ Medycznych i Społecznych jest niepubliczną szkołą policealną, co daje możliwość zdobycia wykształcenia zawodowego na podstawie wykształcenia podstawowego, kształcącą w formie zaocznej i stacjonarnej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie

Cykl kształcenia dla prowadzonych kierunków: opiekun medyczny trwa 1,5 roku (3 semestry), terapeuta zajęciowy trwa 2 lata (4 semestry), asystent osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok (2 semestry).

Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.

Organizacją prowadzącą Szkołę jest: Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie 00-561, ul. Mokotowska 14, NIP: 5260250481, REGON: 007023731, KRS: 0000225587.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Małopolski Kurator Oświaty.

Patronka Szkoły Maria hr. Tarnowska

Maria Tarnowska to żona urodzonego w Dzikowie, wybitnego dyplomaty Adama Tarnowskiego. Była postacią niezwykłą, którą można zaliczyć do szeregu najwybitniejszych kobiet w historii Polski XX wieku. W sumie nie tylko przeżyła, ale i pracowała podczas sześciu wojen. Była jedną z czołowych działaczek Polskiego Czerwonego Krzyża, niosła pomoc i opiekę w szpitalach żołnierzom walczącym na frontach I wojny światowej. Podczas wojen bałkańskich odkryła swoje powołanie - pomoc rannym żołnierzom poprzez pomoc pielęgniarską. W czasie wojen lat 1919-1920 organizowała i pracowała w tzw. szpitalach mobilnych.

W okresie międzywojennym pełniła funkcje we władzach Polskiego Czerwonego Krzyża; tworzyła nowoczesne pielęgniarstwo w Polsce, była twórczynią Korpusu Sióstr polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie okupacji niemieckiej wiceprezes PCK. Podczas Powstania Warszawskiego prowadziła z ramienia PCK pertraktacje z Niemcami, dzięki czemu teren ogarniętego walkami miasta mogło opuścić kilkanaście tysięcy ludności cywilnej. Brała także udział w negocjacjach warunków ewakuacji szpitali i ludności cywilnej po kapitulacji Powstania.

Po wojnie usunięta przez władze komunistyczne z PCK i zagrożona aresztowaniem wyjechała z Polski. Powróciła do Warszawy w 1959 r. Była bardzo związana z Krakowem, z wieloma miejscami, ale nade wszystko wybitnymi postaciami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Sylwetka opiekunki szkoły Marii Tarnowskiej - pogodna, stojąca kobieta z rękami splecionymi z tyłu tuowia, na ramienu biała opaska z krzyżem.

Rekrutacja

Na rok szkolny 2023/2024 rekrutujemy na kierunek OPIEKUN MEDYCZNY

W przytulnym jasnym ponieszczeniu starsza kobieta siedząca na łóżku próbubuje stanąć na nogach posiłkując się kulami ortopedycznymi. Obok niej opiekunka medyczna asekuruje ją w tym procesie.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. W trakcie zajęć Słuchacz nauczy się nie tylko fachowej opieki, ale także obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich.

Dla zawodu opiekun medyczny obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dodatkowe informacje:

 • kształcenie w formie stacjonarnej
 • 1.5 roczny cykl nauczania (3 semestry)
 • ukończenie minimum szkoły średniej, matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą

Koszty nauki: kształcenie jest bezpłatne.

Słuchacz jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych w różnym stopniu zaawansowania choroby;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu Szkoły i zdobycia tytułu opiekuna medycznego:

 • szpitale,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki:

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii i patologii
 • Opieka pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Opieka medyczna
 • Zabiegi medyczne
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Działania medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – zajęcia w podmiotach leczniczych.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

Dla obcokrajowców, w tym migrantów, uchodźców nie będących mieszkańcami państw Unii Europejskiej konieczne są przy rekrutacji następujące dokumenty:

 • Paszport zagraniczny (kopia)
 • Paszport wewnętrzny (kopia)
 • Atestat z wkładką z ocenami (po 11 klasach – pełne średnie wykształcenie)
 • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego atestatu wraz z wkładką
 • 2 zdjęcia (42 mmx20mm)
 • W przypadku zmiany nazwiska potwierdzenie zmiany (kopia) wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego

Dodatkowo:

 • Potwierdzenie nadania PESEL w Polsce (kopia)
 • Karta pobytu (kopia)

Informacje na temat rekrutacji:

Sekretariat: +48 12 422 91 15
Kontakt w języku polskim: +48 572 341 845
Kontakt w języku ukraińskim: +48 512 225 896
e-mail: krakow.szkola@pck.pl

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie w godz. 8.00-16.00

Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK
ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Egzamin zawodowy

Zanim uczestnik kursu stanie się opiekunem medycznym, musi przystąpić do organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł opiekuna medycznego oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Szkoła inna niż wszystkie!

Dla naszych Słuchaczy pochodzenia zagranicznego oferujemy bezpłatne kursy języka polskiego.

Kursy prowadzone są dla Słuchaczy Szkoły, którzy chcą:

 • skutecznie nauczyć się języka obcego,
 • chcą nauczyć się korzystać z języka w naturalnych sytuacjach

Kursu są beezpłatne.

Dla osób pochodzenia ukraińskiego oferujemy także udział w dodatkowych kursach kwalifikacyjnych w ramach programu Polskiego Czerwonego Krzyża, wspieranego przez Hiszpański Czerwony Krzyż pn. Livelihoods Emploability (Aktywizacja Zawodowa). W ramach Projektu Aktywizacji Zawodowej rozszerzamy wsparcie w zakresie profesjonalnego szkolenia zawodowego,  pomocy poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Kontakt

Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK
ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Tel. +48 12 422 91 15
E-mail: krakow@pck.pl

Naszą stronę PCK Małopolska znajdziesz tutaj.

Naszego Facebooka znajdziesz tutaj.

Front budynku naszej kamienicy studenckiej